Zákony a vyhlášky

Při veřejnoprávním projednání stavby je potřeba postupovat v souladu s platnými zákony a normami:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích odkaz
  • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích odkaz
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s účinností od 1.1.2007 v platném znění. odkaz
  • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řáds účinností od 1.1.2006 v platném znění.
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb.o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
  • Vyhláška č. 502/2006 Sb.,kterou se mění vyhláška MMR č 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  • Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.