Vytyčení objektu

První činností před zahájením zemních prací je vytyčení objektu. Týká se vytyčení prostorové polohy stavebního objektu, hlavní osy a charakteristických bodů (příčných řezů), vnějších rozměrů a tvaru zemního objektu. Vytváří se tak síť bodů. Tato síť bodů se doplňuje pomocnými body mimo zemní objekty. Pro bezproblémové provádění zemních prací se musí také vytyčit uložení podzemních vedení, jako jsou telekomunikační kabely, kabely silnoproudé rozvodné sítě, napájecí kabely městské hromadné dopravy, vodovody, plynovody a kanalizační sítě.

Vlastnosti hornin

Nejdůležitejší vlastnosti hornin z hlediska zemních prací a zemních objektů jsou těžitelnost, zhutnitelnost, využitelnost pri stavbě a schopnost plnit funkce v daném nebo pod daným objektem.

Horniny pevné se vyskytují v horninových masivech v přírodním stavu, jejichž celistvost je porušena diskontinuitami (plochami vrstevnatosti, puklinami, zlomovými plochami apod.). Skalní horniny rozrušené těžbou se označují jako kamenitá sypanina. Zeminy jsou nezpevněné nebo slabě zpevněné horniny mající zrnitostní složení.

Z hlediska použití zemin v dopravních stavbách se zeminy člení do 4 skupin podle jejich vhodnosti do násypu a do 10 skupin podle jejich vhodnosti do podloží vozovky (do horní vrstvy násypu pod konstrukci dopravní stavby).
Začlenění zeminy do příslušné skupiny závisí na těchto vlastnostech:
        • granulometrické složení a vlastnosti složek (napr. přítomnost organických látek),
        • základní fyzikální vlastnosti, a to zejména vlhkost, mez tekutosti a plasticity, objemová hmotnost apod.
        • technické vlastnosti jako je únosnost a zhutnitelnost,
        • stupeň namrzavosti.
Pro určení vhodnosti nebo nevhodnosti zeminy je nutno také uvážit ulehlost a konzistenci zeminy v puvodním stavu, hladinu podzemní vody, možnost vzlínání, reliéf území a jeho polohu, možnost odvedení povrchové vody apod.

Úpravy

Podloží násypu musí být připraveno násyp unést, podloží se bude pod jeho tíhou stláčet, ovlivnovat jeho stabilitu nebo jen musí zajistit provedení násypu. Násyp se staví delší dobu nebo se přitíží a k urychlení sedání zvodnělých podloží se provádí svislé drenážní trativody (pískové piloty a kompozitní geosyntetické pásky). Ke zvýšení stability se násyp vyztužuje výztužnými geotextiliemi. Horní vrstva podloží násypu musí být zhutněna na předepsanou míru zhutnění. Pokud je z nevhodných zemin a nelze ji zhutnit, pak se vyměňuje nebo zlepšuje.
Horní vrstva zemního tělesa jako podloží vozovky musí být nejen z vhodných nebo zlepšených zemin, zhutněná na požadovanou míru zhutnení, ale povrch musí být rovný a u soudržných zemin odvodněný do odvodňovacích zařízení.
Svahy zemních těles musí být rovněž rovné a zhutněné s co nejrychlejším provedením ochrany před erozí vodou. Provádí se ohumusování zeminou uskladněnou z přípravných prací a osetím nebo se volí rychlejší a produktivnější metoda hydroosevem (na svahy se nastříká směs živin, posekané slámy, travních semen a ztužující emulze) a zejména na strmé svahy se použijí zatravňovací rohože a geosyntetika obsahující živiny a travní semena.