Tvar silničního (zemního) tělesa

Pod pojmem zemní těleso rozumíme součást tělesa silniční komunikace, která vznikne zemními pracemi, zemními a vegetačními úpravami.
Zemní těleso spolu s odvodňovacím zařízením, objekty, vozovkou, vodicími proužky, zpevněnými a nezpevněnými krajnicemi včetně dopravních ploch vytváří těleso pozemní komunikace (silnice, dálnice, místní komunikace).
Tvar a rozměry zemního tělesa jsou především určeny kategorijním typem pozemní komunikace (technickou kategorií, např. S 7,5, S 24,5 apod.), výškou nivelety nad nebo pod povrchem terénu, sklonem svahů násypů, výkopů, tvarem příkopů a sklonem terénu.

Odvodnění komunikací

Celé těleso silniční komunikace, zejména aktivní zóna podloží, pláň zemního tělesa, konstrukce vozovky i okolní pozemky musí být chráněny před možnými škodlivými účinky povrchové i podzemní vody.

Základem odvodňovacího zařízení vozovky je příčný sklon pláně (min. 3 %) a krytu (min. 2,5 %, výjimečně 2 %). Jak povrchová dešťová voda, tak i voda z pláně, jsou příčným sklonem svedeny mimo silniční korunu buď do terénu, nebo do podélného odvodňovacího zařízení.