Normy a TP

Při zpracování projektové dokumentace je potřeba respektovat následující normy:

 • ČSN 01 3400 Výkresy ve stavebnictví – názvosloví
 • ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví – popisové pole
 • ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – základní a účelové mapy
 • ČSN 01 3411 Mapy, velkých měřítek – kreslení a značky
 • ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb
 • ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací
 • ČSN 01 3467 Výkresy mostů
 • ČSN 01 3480 Výkresy stavebních konstrukcí
 • ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
 • ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže
 • ČSN 73 6058 Hromadné garáže
 • ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
 • ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích
 • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací odkaz
 • ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
 • ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů
 • ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
 • ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách        
 • ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah prostorová
 • ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody a další související normy dle charakteru stavby

Některé z uvedených norem získáte na této stránce: odkaz