Prostorové požadavky

Prostorové a manipulační nároky pro osoby s omezenou schopností pohybu vycházejí zejména z prostorových a manipulačních požadavků osob na vozíku, které
veškerou svou činnost vykonávají v sedě. Invalidní vozík, jeho rozměry a možnosti pohybu na něm, je limitujícím faktorem pro určení orientačních plošných a výškových parametrů.

Minimální šířky komunikačního prostoru:
    • nejméně 900 mm pro průchody, krátkodobé zúžení a jednosměrný provoz;
    • nejméně 1 200 mm pro dvousměrný provoz pěších uživatelů s ojedinělým provozem osob na vozíku;
    • nejméně 1 500 mm při dvousměrném provozu – míjení osoby na vozíku s pěším uživatelem.

                                         

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být větší než 20 mm.

Přirozená vodící linie
Přirozenou vodicí linii tvoří přirozené součásti prostředí, jsou to:
    • stěny domů
    • podezdívky plotů
    • obrubníky např. trávníků vyšší než 60 mm
    • zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiné kompaktní prvky šířky min. 400mm a výšky min. 300mm (např. truhlíky)
    • mimo zastavěné území obce může v odůvodněných případech tuto linii tvořit samotný okraj komunikace bez obrubníku směrem k vegetaci
    • přirozenou vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky

Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatného vedení (např. fasády domů). Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení musí být min. 1500mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000mm.
Přerušení přirozené vodící linie v délce větší než 8000 mm musí být doplněno vodící linií umělou.

Umělá vodící linie
Umělá vodicí linie je speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se zrakovým postižením při pohybu v interiéru nebo exteriéru.
Umělou vodicí linii tvoří podélné drážky a její šířka je v interiéru min. 300mm a v exteriéru 400 mm. Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře a přednostně v pravém úhlu.
Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce vodicí linie. V oboustranné vzdálenosti min. 800mm od osy umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky. Umělá vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii.