Osoby s omezenou schopností pohybu či orientace jsou:

    - osoby s pohybovým omezením (např. kompenzační pomůcky, jako jsou berle, chodítka, mech. či el. vozíky)
    - osoby se zrakovým omezením (osoby s částečnou ztrátou zraku či zcela nevidomé)
    - osoby se sluchovým omezením (osoby s částečnou ztrátou sluchu či neslyšící)
    - osoby s mentálním postižením
    - osoby pokročilého věku
    - těhotné ženy
    - osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let

Podle vyhl.398/2009 Sb., se musí postupovat:
    - při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
    - při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu
    - při zpracování projektové dokumentace
    - při povolování nebo ohlašování a provádění staveb
    - při vydávání kolaudačního souhlasu
    - při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení
    - při kontrolních prohlídkách staveb

Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.
U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.
Ustanovení této vyhlášky je ve všech psaných situacích závazné pro všechny účastníky stavebního řízení.
Stavba musí zůstat bezbariérová také po celou dobu jejího trvání. Častým porušením je tedy také znemožnění bezbariérového užívání uživatelem objektu. Například využití bezbariérového WC jako skladovacích prostor či zázemí pro úklid.